باید بسیار بخوانیم تا بدانیم که هیچ نمی دانیم…

صحبت از سرانه ی مطالعه و … شعاری ست نه چندان دل نشین! کسیکه کتاب نمی خواند فقط یک زندگی را تجربه میکند!

به غذای روح مان توجه کنیم.

باید بسیار بخوانیم...

تا بدانیم که هیچ نمی دانیم!

اگر میخواهی چیزی را مخفی کنی، لای یک کتاب بگذار!

این ملت کتاب نمی خوانند!